CO2 Prestatieladder helpt CO2-uitstoot bewust verlagen

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-bewust handelen van bedrijven te vergroten. De ladder stimuleert bedrijven om:

  • de eigen CO2-uitstoot en die van leveranciers te onderzoeken;
  • permanent te zoeken naar maatregelen om de uitstoot terug te dringen;
  • die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de verworven kennis transparant te delen;
  • samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.*

Meetinstrument

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail zodat bedrijven de eigen CO2-prestaties kunnen meten en kunnen bepalen waar zij staan op de CO2-ladder. Deze ladder telt vijf niveaus, van 1 tot en met 5. Hoe hoger op de ladder, des te beter het bedrijf presteert bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op welk niveau een bedrijf staat, wordt onafhankelijk getoetst vanuit vier invalshoeken (weging in %):

  • zelfinzicht: inzicht in de eigen carbon footprint (40%)
  • reductiecommittent: een vastgelegde CO2-reductie (30%)
  • transparantie: hoe communiceert men hierover in- en extern (20%)
  • samenwerking: deelname aan initiatieven rond CO2-reductie (10%).

Inzicht in carbon footprint

Heras heeft goed inzicht in haar Carbon Footprint. Per kwartaal worden de Scope 1-, 2-, en 3-emissies geïnventariseerd. Jaarlijks wordt deze Carbon Footprint geverifieerd.

Transparantie

Heras communiceert in- en extern over haar eigen carbon footprint en de ambities op dat punt, evenals over CO2-initiatieven die Heras neemt met collega-bedrijven, overheden en NGO’s. Lees hier meer over hoe Heras dit bewerkstelligt.

Vastgelegde CO2-reductie

Heras onderschrijft het ambitieuze milieubeleid van de regering en wil daar met een eigen programma aan bijdragen. Hiertoe heeft Heras een meerjarenplan en concrete maatregelen geformuleerd. Klik hier voor meer informatie.

Deelname aan initiatieven

Heras neemt deel aan projecten die de sector helpen bij vermindering van de CO2-uitstoot. Kijk hier voor meer informatie.

Op de hoogste sport: niveau 5

Heras heeft als eerste in haar branche het certificaat op niveau 5 behaald. Een mooie prestatie. Op dit hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder voldoet Heras aan het volgende:

‘Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers. Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van – of met – overheid of maatschappelijke organisatie en kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieproject.’

Toonaangevend in de bouw

Het CO2 Bewust Certificaat geldt binnen de bouw- en infrasector als dé maatstaf voor duurzaam ondernemen. De onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen heeft wegens het succes van de CO2-ladder de taken van ProRail overgenomen. Er gaat een duidelijke stimulerende werking uit van CO2-certificering. Bedrijven kunnen ermee aantonen hoe ambitieus zij aan CO2-reductie werken. En aanbesteders kunnen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen, herkennen en belonen. De CO2-prestatie van een bedrijf zal dan ook steeds vaker meewegen bij het gunnen van opdrachten en inkopen van producten.

(*) Deze en andere informatie over de CO2 Prestatieladder is ontleend aan de brochure ‘CO2 Prestatieladder – Samen zorgen voor minder CO2’ van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden.