CO2-reductie in lijn met het milieubeleid

Heras onderschrijft het ambitieuze milieubeleid van de regering en wil daar met een eigen concreet programma aan bijdragen. Hiertoe heeft Heras een aanpak geformuleerd voor vijf thema’s. Via de onderstaande links kunt u per thema meer informatie vinden over doelstellingen, voortgang en realisatie.

Reductiedoelstellingen en voortgang reductieprogramma:

  • schoner leasewagenpark
  • lager elektriciteitsverbruik
  • minder brandstofverbruik
  • papierreductie

Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat Heras haar doelstellingen behaalt. Actuele informatie over (tussen)resultaten, documenten, voortgang en eventuele afwijkingen zullen wij communiceren op deze website, onder meer door hier ieder kwartaal relevante resultaten te publiceren.

U kunt hier het Energie en CO2 managementsysteem reductie en communicatieplan vinden.

Energiemanagementplan

Heras werkt continu, gestructureerd en beheerst aan een efficiënt energiegebruik. Het daartoe opgestelde energiemanagementplan kunt u via de volgende publicatie inzien:

  • Energiemanagementplan Heras (conform Art. 3.B.2 v/h Certificeringschema)

Algemene trends binnen Heras

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) valt voor Heras niet alleen duurzaamheid, maar het bredere aspect van het gehele maatschappelijk belang – mens, bedrijf en omgeving. Vanaf 2009 is MVO meer gaan leven onder de medewerkers, onder meer door het instellen van een MVO-commissie. Binnen Heras zien we een duidelijk toenemend bewustzijn rond het belang van MVO, vooral als het gaat om concrete doelstellingen. Reductie van de CO2-uitstoot is er daar een van.

Stap voor stap naar minder CO2

De CO2-bewustwording is mede te danken aan de CO2 Prestatieladder. Het meten en rapporteren van onze CO2-uitstoot maakt onze CO2-reductie concreet voor medewerkers en externe partijen. Zichtbaarheid stimuleert. Zichtbaarheid zorgt ervoor dat iedereen zich bewust wordt van de mogelijkheid een eigen bijdrage te leveren. En iedereen kán ook op zijn eigen wijze bijdragen aan de CO2-reductie. Een mooi voorbeeld van sturen op positieve CO2-effecten is ons onderzoek naar gebruik van een coatpoeder voor lagere temperaturen. Uiteraard zijn we er nog niet. De MVO-attitude groeit van bekendmaking en bewustwording langzamerhand naar de volgende fase: gedragsaanpassing.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn bij Heras van harte welkom. Wij nodigen dan ook een ieder van harte uit om suggesties, ideeën of voorstellen te sturen naar de energiemanager. Dit kan per e-mail: CO2@heras.nl.